A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Вимоги до кандидата:

  1. Освіта: вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.  Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3. Вільне володіння державною мовою.

4. Спеціальність, за якою здобуто вищу освіту:  «Право», «Правознавство».

5. Уміння працювати з комп’ютером: рівень досвідченого користувача пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Інформаційно-пошукові системи в мережі Інтернет.

6. Необхідні ділові якості: аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, виваженість, стійкість, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, оперативність.

7. Необхідні особистісні якості: ініціативність, надійність, порядність, чесність, контроль емоцій, комунікабельність, відповідальність, рішучість, неупередженість

8. Знання законодавства України:

— Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Кодекси, закон України;

Кодекс законів про працю України, Закон України «Про відпустки», Закон України «Про захист персональних даних», постанова КМУ від  25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», наказ Національного агентства України з питань державної служби від 27.06.2016 № 72  «Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»», постанова КМУ від  06.04.2016 № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток», наказ Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 49  «Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами», постанова КМУ від  20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями», постанова КМУ від  16.04.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 «Про затвердження інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників», постанова КМУ від  01.10.2014 № 500 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби», постанова КМУ від  18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних службовців» зі змінами та доповненнями, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій», постанова КМУ від  25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанова КМУ від  25.03.2016 № 230 «Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки», Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», постанова КМУ від  07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», наказ МВС від 18.02.2016 № 111 «Про організацію виготовлення та видачі службових посвідчень у Міністерстві внутрішніх справ України», наказ Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64  «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців», постанова КМУ від 06.04.2016 № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування»,  наказ Національного агентства з питань державної служби від 25.03.2016 № 457/28587 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку», наказ Національного агентства з питань державної служби від 03.03.2016 № 48 «Про затвердження Порядку стажування державних службовців», наказ Національного агентства з питань державної служби від 03.03.2016 № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу»

Повний список можна знайти за посиланням — http://hsc.gov.ua/publichna-informatsiya/normativna-baza/

Основні посадові обов’язки:

Здійснює керівництво діяльністю сектору персоналу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Разом з іншими структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення.

Здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та державної служби. У разі необхідності забезпечує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, пов’язаних з дотриманням актів законодавства, усуненням виявлених порушень. Забезпечує прогнозування та планування потреб в кадрах, організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців.

Контролює відповідність освітньо-кваліфікаційної підготовки працівників покладеним на них обов’язкам. Керує розробкою перспективних і поточних планів роботи з кадрами.

Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців РСЦ МВС, які затверджує начальник РСЦ, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

Здійснює контроль за здійсненням обліку військовослужбовців і призовників та бронювання військовозобов’язаних в РСЦ МВС, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних  і призовників в підпорядкованих підрозділах.

Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.

Організовує ведення, облік, зберігання особових справ, трудових книжок працівників, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок, складання звітності.

Забезпечує здійснення кадрової роботи з керівниками секторів, відділу РСЦ та керівниками ТСЦ. Здійснює прийом громадян з кадрових питань. Бере участь у проведенні занять з питань кадрової роботи відповідно до сфери діяльності служби.

Вносить начальнику РСЦ пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису РСЦ МВС, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників РСЦ.

Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

Організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору персоналу.

Підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється.

Відповідає за санітарно-гігієнічний стан приміщень сектору, охорону праці, протипожежну безпеку та збереження цілісності майна закріпленого за сектором.

Організовує та приймає участь в здійсненні перевірок ТСЦ РСЦ МВС в Сумській області, в межах своєї компетенції.

Здійснює в межах повноважень контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Організовує роботу з документами у відповідності до чинного законодавства.

Організовує табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах РСЦ МВС в Сумській області і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, розробляє заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання.

За необхідності виконує інші завдання та доручення визначені функціональними обов’язками.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копії документів про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) письмову заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

У разі інвалідності — заяву за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 19 календарних днів з дня оприлюднення інформації, до  1700 години 19 квітня 2019 року  

Місце, час та дата початку проведення конкурсу: 

м. Суми, вул .Білопільський шлях, буд. 18/1 (ІІ поверх)  о 10-00 годині, 22.04.2019

Контактна інформація: Коренева Юлія Сергіївна спеціаліст сектору персоналу РСЦ МВС, тел: (0542) 66-88-56, ел. пошта: hr@sum.hsc.gov.ua